foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

                      คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48

 

   
ดร.กิตติ ดวงแสง 
ประธานกรรมการ
โทร 089-7223514
 
   
 
นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
รองประธาน 1
โทร  087-2625814
(เขต สพม.เขต 28 เขต 2)
 
นายประศาสตร์  บริสุทธิ์
รองประธาน 2
โทร  087-8772932
(เขต ข้าราชการบำนาญเขต 2)
 
 
นายบรรจง อุทก
รองประธาน 3
โทร 096-7266919
(เขต อ.มหาชนะชัย)
 
นายทองอุ่น ทัดไท
รองประธาน 4
โทร  087-8725643
(เขต ข้าราชการบำนาญเขต 1)
 
 
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
กรรมการ/เลขานุการ
โทร  086-2657442
(เขต อ.คำเขื่อนแก้ว)

นายทวี โขนชัยภูมิ
กรรมการ/รองเลขานุการ
โทร 087-2597482
(เขต อ.ค้อวัง)

นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
กรรมการ/เหรัญญิก
โทร  083-9655951
(เขต อ.ป่าติ้ว)
 
 
นายชัชพล รวมธรรม
กรรมการ
โทร  087-2482680
(เขต สพม.เขต 28 เขต 1)

นายสุวัฒน์ สาระวัน
กรรมการ
โทร 085-0270655
(เขต อ.เมืองยโสธร)

นายเสกสรรค์ ศรีวะสุทธิ์
กรรมการ
โทร  081-5497535
(เขต อ.กุดชุม)
 
 
นายสุพจน์ อุ่นตา
กรรมการ
โทร 093-3256944
(เขต จังหวัด)

นายมิตร ศรีชัย
กรรมการ
โทร 095-6167157
(เขต อ.ทรายมูล)

นายทวนทอง เอกทวีกูล
กรรมการ
โทร  061-2853637
(เขต อ.ไทยเจริญ)
 
 
นายวัฒนา หลักทอง
กรรมการ
โทร  081-0666647
(เขต อ.เลิงนกทา)
     
         
         
         
         
         

 

::  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562::  ผ่านการรับรองจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

::  ผ่านมติการประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

::  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ชุดที่ 48 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited
 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net

เบอร์โทรศัพท์ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net 
ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.com

 Copyright © 2020 Copyright :: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด :: Joomla 3x :: Rights Reserved.