สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

                      คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48

 

   
ดร.กิตติ ดวงแสง 
ประธานกรรมการ
โทร 089-7223514
 
   
 
นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
รองประธาน 1
โทร  087-2625814
(เขต สพม.เขต 28 เขต 2)
 
นายประศาสตร์  บริสุทธิ์
รองประธาน 2
โทร  087-8772932
(เขต ข้าราชการบำนาญเขต 2)
 
 
นายบรรจง อุทก
รองประธาน 3
โทร 096-7266919
(เขต อ.มหาชนะชัย)
 
นายทองอุ่น ทัดไท
รองประธาน 4
โทร  087-8725643
(เขต ข้าราชการบำนาญเขต 1)
 
 
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
กรรมการ/เลขานุการ
โทร  086-2657442
(เขต อ.คำเขื่อนแก้ว)

นายทวี โขนชัยภูมิ
กรรมการ/รองเลขานุการ
โทร 087-2597482
(เขต อ.ค้อวัง)

นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
กรรมการ/เหรัญญิก
โทร  083-9655951
(เขต อ.ป่าติ้ว)
 
 
นายชัชพล รวมธรรม
กรรมการ
โทร  087-2482680
(เขต สพม.เขต 28 เขต 1)

นายสุวัฒน์ สาระวัน
กรรมการ
โทร 085-0270655
(เขต อ.เมืองยโสธร)

นายเสกสรรค์ ศรีวะสุทธิ์
กรรมการ
โทร  081-5497535
(เขต อ.กุดชุม)
 
 
นายสุพจน์ อุ่นตา
กรรมการ
โทร 093-3256944
(เขต จังหวัด)

นายมิตร ศรีชัย
กรรมการ
โทร 095-6167157
(เขต อ.ทรายมูล)

นายทวนทอง เอกทวีกูล
กรรมการ
โทร  061-2853637
(เขต อ.ไทยเจริญ)
 
 
นายวัฒนา หลักทอง
กรรมการ
โทร  081-0666647
(เขต อ.เลิงนกทา)
     
         
         
         
         
         

 

::  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562::  ผ่านการรับรองจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

::  ผ่านมติการประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

::  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ชุดที่ 48 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562