เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

   
นายมณฑล ผาริโน
ผู้จัดการ
โทร 080-1574110
   
   
นางเณศราภา ปัญสังกา
รองผู้จัดการ
โทร 087-2193355
   
 
นางพิศวาท ภักตรนิกร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทร 094-5245854
 
นายยุทธนา ประชุมชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทร 083-7483897
 

นางบุปผา เข็มเพ็ชร
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุภาวดี ไนยะกูล
หัวหน้างานบัญชี

นางสุปรียา นาโควงศ์
หัวหน้างานสารสนเทศและแผนงาน

นางสาวธันย์รดา กุลกัลยาจิรโชติ
หัวหน้างานธุรการ

นายณรงค์ พินัส
หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน

นางสาวฟ้าสาง สุวรรณเพชร
หัวหน้างานสินเชื่อ

นายนิรุตติ์ ลำพุทธา
หัวหน้างานทะเบียน

นายถวิล ประทุมวัน
งานธุรการ

นางรจนา เก็จโกวิท
งานเร่งรัดหนี้สิน

นางพิชญากรณ์ ศรีวะโสภา
งานสินเชื่อ

น.ส.จีริชุฎา ผาริโน
งานสารสนเทศและแผนงาน

นางวรรณพร ปะนัดดา
งานการเงิน

นางสาวดาลิวัณย์ สาระแสน
งานบัญชี

นางพนิตพร เชื้อศุภโรบล
งานทะเบียน

นางสาวสุธาทิพย์ นักฟ้อน
งานสินเชื่อ

นายวีรพงษ์ คงทน
งานทะเบียน

นายปวริศ ทองปาน
งานเร่งรัดหนี้สิน

นางนนทรัตน์ ยืนยงค์
งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางสาวนันท์นภัส โชติสุริยวัฒนกุล
งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายวัชรพงษ์ นิราพันธ์
งานธุรการ (นักการ)

น.ส.กิตติยา คณานัน
งานธุรการ (ประชาสัมพันธ์)

นางสาวสุวรรณี โสมาบุตร
งานธุรการ (แม่บ้าน)

นายทองดี ไตรยสุทธิ์
งานธุรการ (เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย)

นายวุฒิไกร ราชรี
งานธุรการ (เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย)

นายพิพัฒน์พงษ์ อุปลี
งานธุรการ (พนักงานขับรถ)
         
         
         
         

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)