foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

วันจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิก

วันจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิก : จ่ายเมื่อ สิ้นปี คือ สิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ฯ หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี


หมายเหตุ :

1. คำว่า ปี หมายถึง "ปีบัญชี" ปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด มี 12 เดือน โดยเริ่มนับจาก วันที่ 1 เดือน มกราคม - สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

 

2. ตามข้อบังคับ ของ สอ.ครูยโสธร พอถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี กรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน 14 เขต จะหมดวาระลง จำนวน 7 เขต (หรือ 7 คน)...จะมีการรับสมัครเพื่อสรรหาหรือเลือกตั้งกรรมการฯใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 7 เขต ในประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี ถัดจากนั้น ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ หลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ เสร็จแล้ว วันถัดมา สอ.ครูยโสธร ก็จ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้สมาชิก

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited
 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net

เบอร์โทรศัพท์ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net 
ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.com

 Copyright © 2020 Copyright :: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด :: Joomla 3x :: Rights Reserved.