foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด              

               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2562 ดร.กิตติ ดวงแสง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้เปิดเผยว่า....

 

“วันนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ....สำหรับเรื่องการตั้งบอร์ดอำนวยการ และ กรรมการฝ่ายต่างๆ นั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้”

 

กรรมการอำนวยการ

1 ดร.กิตติ ดวงแสง   ประธาน

2. นายอัชราวุธ บุปผาชาติ   รองประธานคนที่ 1

3. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์   รองประธานคนที่ 2

4. ดร.พงษ์ศักดิ์ บันใดทอง   เหรัญญิก

5. นายพัทธรัตน์ วิสูญ   เลขานุการ

6. นายทวี โขนชัยภูมิ   รองเลขานุการ

 

กรรมการเงินกู้

1 บรรจง อุทก  ประธาน

2.นายสุพจน์ อุ่นตา  เลขา

3.นายมิตร ศรีชัย  กรรมการ

4.นายสุวัฒน์ สาระวัน  กรรมการ

5. ส.อ.วัฒนา หลักทอง  กรรมการ

 

กรรมการศึกษา/ประชาสัมพันธ์

1.นายทองอุ่น ทัดไท   ประธาน

2.นายชัชพล รวมธรรม   เลขานุการ

3.นายเสกสรรค์ ศรีวะสุทธิ์   กรรมการ

4.นายทวนทอง เอกทวีกูล   กรรมการ

 

ภาพ : ปริยากร กลมเกลียว  ประชาสัมพันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

ข่าวโดย :: ดร.กิตติ ดวงแสง ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.