foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด             

               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ผาริโน ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้มอบเงินสมาคมฌาปน กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) จำนวน 600,000 บาท และมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (สส.ชสอ) จำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทายาทนายประดิษฐ์ ศรีวะรมย์ เลขทะเบียน 13848 หน่วยบำนาญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ผู้รับผลประโยชน์ 6 คน คือ 


ผู้รับประโยชน์
1.นายระวี ศรีวะรมย์ ที่อยู่ 18/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
2.นายสรวีย์ ศรีวะรมย์ ที่อยู่ 17/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
3.นางสุชานาฎ สมแสง ที่อยู่ 10/13 ม.3 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
4.นางจันทรัศม์ ธรรมธัชสรธัญ ที่อยู่ 99/20 ม.9 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
5.นางณิชชา ศรีวะรมย์ ที่อยู่ 649 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
6.น.ส.พัณณ์ชิตา ศรีวะรมย์ ที่อยู่ 26/86 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคองสามวา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.