foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

                            คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 


นายสัมฤทธิ์ เวชกามา 
ประธาน
โทร 081-7606912
 

 

   
 

นายอุดม ศรีมาลัย 
รองประธาน
โทร 088-0823461
 
 


นานอรรถสิทธิ์ ภวะวิจารณ์ 
เหรัญญิก
โทร 085-4926828

 

 
         
 
นายปรีชา ระศร 
ประชาสัมพันธ์
โทร 081-9997567
 
 
นายดังหวัง บุญหาญ
เลขานุการ 
โทร 061-2374451
 
 
         
         
         
         

 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.