foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

                        คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47

 

 
ดร.ประมูล  ศรีชนะ 
ประธานกรรมการ
โทร 085-0240109

 
 


นายประจักร  สุริยะศรี
รองประธาน 1
โทร  082-7563806
(กรรมการ เขต อ.เลิงนกทา)

 

 


นายวรศิลป  โคตรมนตรี
รองประธาน 2
โทร  089-2828291
(กรรมการ เขต อ.คำเขื่อนแก้ว)

 


นายชัชพล รวมธรรม
กรรมการ/เลขานุการ
โทร  087-2482680
(เขต สพม.เขต 28 เขต 1)

 

นายทวี โขนชัยภูมิ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร 087-2597482
(เขต อ.ค้อวัง)
 

นายสำรวย ผ่องใส
กรรมการ/เหรัญญิก
โทร 081-7252975
(เขต อ.เมืองยโสธร)


 


 

 

นายชัชวาลย์ ศานติกรกิจ
กรรมการ
โทร 098-5862959
(เขต อ.ไทยเจริญ)
 

นายประศาสตร์  บริสุทธิ์
กรรมการ
โทร  087-8772932
(เขต ข้าราชการบำนาญ เขต 2)
 

นายทองอุ่น ทัดไท
กรรมการ
โทร  087-8725643
(เขต ข้าราชการบำนาญ เขต 1)
 

นายนคร  พงษ์สนิท
กรรมการ
โทร  084-5895849
(เขต จังหวัด)

นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
กรรมการ
โทร 087-2522381
(เขต อ.ทรายมูล)

นายบรรจง อุทก
กรรมการ
โทร 096-7266919
(เขต อ.มหาชนะชัย)

นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
กรรมการ
โทร  087-2625814
(เขต สพม เขต 28 เขต 2)

นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
กรรมการ
โทร  083-9655951
(เขต อ.ป่าติ้ว)

นายเสกสรรค์ ศรีวะสุทธิ์
กรรมการ
โทร  081-5497535
(เขต อ.กุดชุม)
     

                                                                                              

 

                                                                                              ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.