foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

                 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด นายบรรจง อุทก รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2563 ว่า....

                  "จากมติผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562"

              "คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7 เขต(หรือ 7 คน) สอ.ครูยโสธร ได้กำหนดวันเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ ในวันที่ 3 มกราคม 2563"

                 "สำหรับ 7 เขตเลือกตั้ง ดังกล่าว ได้แก่ 1.เขตอำเภอมหาชนะชัย  2.เขตอำเภอป่าติ้ว  3.เขตอำเภอกุดชุม  4.เขตสพม.เขต28 เขต 1  5.เขตสพม.เขต28 เขต 2  6.เขตข้าราชการบำนาญ เขต 1  และ 7.เขตข้าราชการบำนาญ เขต 2"

              "คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดปัจจุบัน ก็จะหมดวาระลง จะมีการเลือกตั้งใหม่"

               "ณ โอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนสมาชิกจำนวนหนึ่งก็จะหมดวาระลงเช่นกัน ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่"

               "สำหรับรายละเอียด เกี่ยวกับ วันรับสมัครเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครฯ...หรือ อื่นๆ นั้น ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ"

 

ข้อมูล / ข่าว ::  นายบรรจง อุทก รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

 

หมายเหตุ ::

ข้อมูลด้านล่าง เป็นข้อมูลเก่า ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (จากแฟ้มข้อมูล ของเว็บไซต์ http://www.yasocoop.net )     

 

ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited
 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net

เบอร์โทรศัพท์ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net 
ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.com

 Copyright © 2019 Copyright :: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด :: Joomla 3x :: Rights Reserved.